Jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o niekorzystanie z naszego serwisu, nie zapisywanie się do Newsletter-a, oraz nie nabywanie produktów i usług, które znajdują się w naszej ofercie.

Wydarzenia organizowane przez Sprzedającego mają charakter wydarzeń networkingowych, a ich marketing ma szczególne znaczenie dla Sprzedającego jak i dla Użytkowników. W przypadku wyrażenia chęci udziału w takim wydarzeniu wskazujemy, iż przebieg tego wydarzenia będzie przez nas utrwalony przy pomocy dostępnych środków technicznych, a utrwalony zapis rozpowszechniany. W związku z powyższym, wyrażenie zgody na rozpowszechniane Twojego wizerunku jest potrzebne i niezbędne z uwagi na cel i charakter wszystkich wydarzeń organizowanych przez Sprzedającego.
Dane Osobowe Użytkowników Sprzedający będzie przetwarzać w celach wskazanych w niniejszej Polityce, jak również w celach promocyjnych i reklamowych związanych ze szkoleniem, konferencją czy innymi wydarzeniami organizowanymi przez Sprzedającego.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności maja odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających konta, potencjalnych klientów i osób korzystających z formularza kontaktowego.

Wyrazy użyte w niniejszej Polityce Prywatności z dużej litery mają znaczenie określone w katalogu definicji.

Katalog definicji:

Polityka prywatności zbiór zasad określający sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

EOG Europejski Obszar Gospodarczy, obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

Użytkownik oznacza podmiot praw korzystający ze Strony Internetowej.

Sprzedający Nowe Inspiracje Patryk Gogacz

Strona internetowa strona internetowa Sprzedającego dostępna pod adresem www.hakerzynieruchomosci.pl, której przeglądanie nie jest bezwzględnie połączone z dokonywanie zakupu usług lub produktów, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Cookies są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których korzystasz z naszych serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

RODO Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. OGÓLNE POSTANOWIENIA

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Strony internetowej Sprzedającego w zakresie wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Administratorem przekazywanym przez Państwa Danych Osobowych jest

Nowe Inspiracje Patryk  prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ,41-943 Piekary Śląskie ul.Bursztynowa 6/3/8,  NIP 4980171674, REGON 241253711

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności na zasadach wskazanych poniżej.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych oraz rozwój serwisu internetowego.
 3. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. Zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na stronie www.hakerzynieruchomosci.pl i będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na ww. stronie. Informacja o każdej zmianie treści Polityki Prywatności mogą zostać przesłane na wskazany przez Użytkownika adres email.
 4. Odwiedzając Stronę Internetową stajesz się automatycznie Użytkownikiem.
 5. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

II. DANE OSOBOWE

 1. Bezpieczeństwo powierzonych Sprzedającemu Danych Osobowych jest najważniejsza. Sprzedający wskazuje, iż zostały wdrożone procedury, które mają zapobiec naruszenia bezpieczeństwa Danych Osobowych, zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności w zgodzie z RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane adekwatnie w stosunku do celu, w jakim zostały zebrane oraz jakim jest świadczenie przez Sprzedającego usług na rzecz Użytkownika. W razie potrzeby uzyskania od Użytkownika dodatkowych danych, w celu lepszego dopasowania usług dla Użytkownika, jak również w celu oferowania usług na jeszcze wyższym poziomie, Użytkownik zostanie poproszony o dodatkowe zgody. Każda zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana przez Użytkownika w dowolnym momencie. Sprzedający poinformuje Użytkownika o przysługujących mu prawach.
 3. Zgodnie z zasadą minimalizacji Danych Osobowych, Sprzedający będzie przetwarzać Dane Osobowe w następujących celach: statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, prawidłowego i należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi, rozliczenia zawartych umów oraz dochodzenia roszczeń. Dane Osobowe Użytkowników Sprzedający będzie przetwarzać w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług, o ile Użytkownik wyrazi zgodę na taki marketing.
 4. Zakres Danych Osobowych jakie Sprzedający będzie przetwarzać to dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, informacje na temat płatności i historię płatności, dane demograficzne, informacje na temat zamówień, NIP, nazwa firmy. Z formularza zakupu/rejestracji wynika jakie Dane Osobowe są obowiązkowe a jakie dobrowolne w celu realizacji umowy, czy też świadczenia usług na rzecz Użytkownika.

III. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedający nie przekazuje Danych Osobowych Użytkownika, nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane Osobowe użytkowników pozostawione w naszym serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani przekazane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
 2. W trakcie i w celu wykonywania przez Sprzedającego usług na rzecz Użytkownika, Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Sprzedającego usług, jednakże tylko i wyłącznie po zawarciu stosownych umów.
 3. Dane Osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Jako Użytkownik musisz mieć świadomość, iż w sytuacji uruchomienia na naszej Stronie internetowej komentarzy, komentarze te i odpowiedzi na nie – będą widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę. Sprzedający nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych przed innymi podmiotami, które mogą te dane wykorzystywać do przesyłania nieokreślonej informacji. W związku z powyższym dane te, nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.
 5. Dane Osobowe będą przechowywane na terenie EOG. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

IV. OFEROWANIE USŁUG I PRODUKTÓW

Zakup produktów i usług jest możliwy po założeniu konta, jak również bez zakładania konta, w tym celach można użyć stosownych formularzy dostępnych na stronie. Jednakże, w przypadku składania zamówienia konieczne podanie jest przez Użytkownika Danych Osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu i adresu poczty elektroniczne, ewentualnie w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – nazwy firmy i NIP. Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

V. MARKETING PRODUKTÓW I USŁUG, NEWSLETTER ORAZ FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedającego mogą otrzymywać od Sprzedającego wiadomości wraz z ofertami.
 2. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Dane Osobowe Użytkownika mogą być również przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi takiej informacji.
 3. Sprzedający zarządza wysyłką zaprenumerowanych przez Użytkownika elektronicznie i bezpłatnie newsletterów. Wysyłka newsletter-a będzie realizowana przez Sprzedającego po uzyskaniu zgody od Użytkownika, na adres e-mail wskazany w formularzu.
 4. Formularz kontaktowy jest dostępny na Stronie internetowej, jednakże korzystanie z niego jest możliwe po podaniu Danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu.

VI. ZASADY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie jakichkolwiek Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie Danych Osobowych wymaganych w procesie zakładania konta, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newsletter-a, składania zamówień na produkty jest konieczne do prawidłowego wykonania odpowiednich usług przez Sprzedającego ewentualnie w zakresie ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w sytuacji wykorzystywania Strony internetowej niezgodnie z niniejszą polityką lub obowiązującymi przepisami. Dodatkowo, ponad dane wskazane powyżej Sprzedający wskazuje, iż wykorzystuje następujące mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
  a) Dane identyfikujące sesje danej osoby w przeglądarce internetowej na serwerach Strony internetowej – z użyciem plików Cookies,
  b) Adres IP, pochodzenie zapytania o wyświetleniu strony internetowej, typ i język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji https.
 2. Dodatkowo, wskazujemy na następujące funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje tj. adres email, imię, nazwisko, numer telefonu itd.
  b) poprzez kody monitorujące ruch na stronie WWW (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
 3. Dane zbierane w punkcie 2 są wykorzystywane do celów marketingowych lub do identyfikacji Użytkownika. Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem.
 4. Cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych w następujących celach:
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  b) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  d) zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu.
 5. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  a) „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  b) „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.
 7. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedającym reklamodawców. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików Cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 8. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Strony Internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 9. Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików Cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie Cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych Cookies.
 10. Do danych osobowych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również:
  a) prawo do dostępu do swoich danych,
  b) prawo do ich sprostowania,
  c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  d) prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

Szczegółowy zakres uprawnień Użytkownika podanych został w znajdującej się poniżej klauzuli informacyjnej.

VII. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prawnymi podstawami przetwarzania Państwa Danych Osobowych przetwarzane są:

a) zgoda wyrażona przez Użytkownika,
b) w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, na podstawie przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie treści znajdujące się na Stronie Internetowej są objęte prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych. Jakiekolwiek wykorzystywanie treści objętych prawami autorskimi i znaków towarowych nie może być realizowane przez Użytkownika bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Jakiekolwiek działania przekraczające dozwolony użytek są niedozwolone, a w efekcie mogą stanowić podstawę pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Jako Administrator nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakiejkolwiek szkody w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na Stronie Internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem. Powyższe zdanie nie ma zastosowania w sytuacji gdy taka odpowiedzialność wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane w niniejszym dokumencie: RODO).
 2. RODO na Administratora nakłada spełnienie obowiązku informacyjnego. W związku z powyższym, niniejszym informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest: Nowe Inspiracje Patryk Gogacz, 41-943 Piekary Śląskie, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą o prowadzonego przez , NIP 4980171674, REGON 241253711.Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:
  – telefonicznie pod numerem telefonu: +48 503517499,
  – za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: biuro@hakerzynieruchomosci.pl,
  – listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Nowe Inspiracje Patryk Gogacz 41-943 Piekary Śląskie ul.Bursztynowa 6/3/8
 3. Państwa Dane Osobowe podane w formularzu kontaktowym umieszczonym w serwisie lub w ramach poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio do Sprzedającego będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, zawartej umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w sytuacjach gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora–tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) (na tej podstawie będą przetwarzane dane w związku z zawarciem, wykonaniem i rozliczeniem Umowy), c) (na tej podstawie przetwarzane dane w związku z rozliczeniem podatkowo – księgowym umowy) i f) ( na tej podstawie będą przetwarzane dane w celu dochodzenia roszczeń, w postępowaniu sądowym i pozasądowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Sprzedającego) RODO.
 4. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu marketingu usług własnych, organizowania kampanii promocyjnych i innych akcji marketingowych oraz prowadzenia analiz jakości świadczonych usług w celu poprawy funkcjonalności tych usług – tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane – bez podania danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne.
 5. Prawa przysługujące Państwu, to:
  1. Prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. Prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
  4.Prawo do przenoszenia danych,
  5. Prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO,
  7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do tego, aby Sprzedający mógł zrealizować cele przetwarzania danych osobowych wskazane w niniejszej informacji. Konsekwencje niepodania danych osobowych wyrażają się w tym, że nie będzie możliwe zawarcie i realizowanie umowy a ponadto nie będzie możliwa realizacja celów wskazanych w niniejszej informacji. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, tylko umownym. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem, ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy.– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt ze Sprzedającym.
 6. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem. Odbiorcami Danych Osobowych są uprawnieni pracownicy Administratora. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  a) przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, w tym z takiej umowy, a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych,
  b) jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 8. Dane Osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG.
 9. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.