I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przez Umowę strony rozumieją umowę zawieraną poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku konsumentów tj. pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych dokonujących u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i umowę sprzedaży w rozumieniu art. 535 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących będących pełnoletnimi osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a posiadającymi zdolność do czynności prawnych, dokonującymi u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez Sprzedającego – Nowe Inspiracje Patryk Gogacz prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.hakerzynieruchomosci.pl.
 3. Kupujący jest zobowiązany do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa pomiędzy Kupującym, a Nowe Inspiracje Patryk Gogacz zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.hakerzynieruchomosci.pl:
   a) rejestracji Kupującego i złożenia przez Kupującego zamówienia on-line, albo złożenia przez Kupującego zamówienia on-line (bez rejestracji) na zakup biletów,
   b) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie za pośrednictwem PayU lub Tpay,
   c) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 2. Kupujący może dokonać zakupu biletów w systemie on-line po uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności:
  a)
  dodanie do koszyka biletu,
  b) wybranie opcji zakupu bez rejestracji konta lub z rejestracją konta, wraz z podaniem wymaganym danych osobowych,
  c) wybór płatności,
  d) złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
  e) dokonania płatności na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

III. PŁATNOŚĆ

 1. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 2. Płatności za zamówienia obsługiwane są przez portal PayU oraz Tpay.com.
 3. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust.1 powyżej powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego przez Operatora.
 4. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez właściwego operatora płatności – tj. Firmę PayU , właściciela portalu p albo firmę Krajowy Integrator Płatności spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań, właściciela portalu Tpay.com, z którymi należy się wówczas bezpośrednio skontaktować.
 5. Odpowiedzialność Nowe Inspiracje Patryk Gogacz za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU, oraz Tpay.com leży po stronie tych operatorów. Nowe Inspiracje Patryk Gogacz nie ponosi żadnej odpowiedzialności na nieprawidłowe funkcjonowanie systemu płatniczego.
 6. W celu wystawienia faktury VAT, Kupujący jest zobowiązany podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 7. Płatność musi zostać zaksięgowana na koncie Sprzedającego przed wydarzeniem. Kupujący drukuje potwierdzenie płatności i okazuje je przed wejściem na wydarzenie. Brak zaksięgowania płatności uniemożliwia uczestnictwo w wydarzeniu.
 8. Nowe Inspiracje Patryk Gogacz zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 9. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów, w takiej sytuacji prosimy o kontakt z Nowe Inspiracje Patryk Gogacz .

 

IV. REKLAMACJE, ZWROT BILETÓW

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Nowe Inspiracje Patryk Gogacz będzie dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty przez Kupujących. Jakakolwiek dalsza odpowiedzialność Nowe Inspiracje Patryk Gogacz jest wyłączona.
 2. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: biuro@hakerzynieruchomosci.pl

 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość bez podanie przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres biuro@hakerzynieruchomosci.pl  Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, a dostępny jest na stronie www.hakerzynieruchomosci.pl/dokumenty/wzor_oswiadczenia_odstapienia.pdf
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi dokonane przez niego na rzecz Sprzedającego kwoty.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku świadczenia usługi konferencji rozpoczętej, za zgodą Uczestnika udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu. Kupującemu po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

VI. FAKTURA

 1. Dokument dotyczący transakcji zostaje wystawiony Kupującemu w formie faktury elektronicznej. Faktura elektroniczna zostanie wysłana na wskazany adres Kupującego.
 2. Wszystkie ceny podane przez Nowe Inspiracje Patryk Gogacz  są podane w polskich złotych. Ceny biletów zawierają podatek VAT

VII. KONTAKT

Reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wszelkie inne oświadczenia, pytania, uwagi bądź wątpliwości należy kierować: na adres e-mail: patryk.gogacz@gmail.com , telefonicznie na numer: +48 503517499 .

VIII. OCHRONA DANYCH KUPUJĄCEGO

Kwestie związane z ochroną danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności dostępnej www.hakerzynieruchomosci.pl w zakładce polityka prytwatności

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nowe Inspiracje Patryk Gogacz  nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego.
 2. Nowe Inspiracje Patryk Gogacz nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Nowe Inspiracje Patryk Gogacz zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie danego wydarzenia.
 4. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej www.hakerzynieruchomosci.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.
 6. Kwestie sporne, za zgodą Kupującego będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego dla Sprzedającego.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.